pl   |   en

Wachlarz #3
Oryginalne pomysły na podróżowanie

Autostopem, busem, rowerem, samolotem, tirem, na dziko, na gapę – jest mnóstwo sposobów i pomysłów na podróżowanie.

Tym razem goście Wachlarza będą rozmawiać o tym, jak znaleźli swój pomysł na podróżowanie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do takich wypraw, jakie są koszty tych przyjemności, czy wolą podróżować w grupie, czy samodzielnie i dlaczego wybrali akurat taki kierunek.

Zapytamy, czy pieniądze są najważniejsze, żeby podróżować, czy może są na to inne sposoby. No i co zrobić, żeby w ogóle zacząć.

Prezentacje/wystąpienia

Karol Lewandowski, Busem przez świat

Przed busem była wielka pustka, bo przed busem prawie w ogóle nie było podróży.

Przemek Skokowski, Autostopem przez życie

By złapać stopa wystarczy karton, uśmiech na twarzy i śmieszne nakrycie głowy.

Piotr Strzeżysz, On the Bike

Ja po prostu strasznie lubię jeździć rowerem.

Nawet nie ma dla mnie znaczenia, gdzie ja jestem na tym rowerze.

Bartek Szaro, Patryk Świątek, Paragon z podróży

Podróże ekstremalne to rozbicie się na parkingu pełnym tirów, koło traktora, który o piątej rano przejeżdża po twoim plecaku pięć centymetrów od ciebie.

Archiwum

Wachlarz #1 Reportaż w czasach Facebooka

Media ciągle alarmują i informują o spadających wynikach czytelnictwa, ale bardzo mało mówią o wzrastających zasięgach vlogów i blogów, które przejmują uwagę.

O mediach internetowych pokutuje przekonanie, że, aby przykuć uwagę, muszą być krótkie i trywialne – przez co mało kiedy traktuje się tę formę tak poważnie jak reportaż.

Wachlarz #2 Język tańca

Jest wie­le spo­so­bów po­ro­zu­mie­wa­nia się oraz wie­le ję­zyków, któ­re łą­czą lu­dzi na ca­łym świe­cie.

Ich zna­jo­mość nie gwa­ran­tu­je jed­nak po­ro­zu­mie­nia. Ist­nie­je na­to­miast je­den ję­zyk mię­dzy­na­ro­do­wy – ta­niec.

Wachlarz #4 Podróże, które zmieniają świat

Po­zna­cie lu­dzi, któ­rzy oprócz te­go, że po­dró­żu­ją, ro­bią to, bo ma­ją nie­sa­mo­wi­te za­in­te­re­so­wa­nia, chcą po­ma­gać in­nym, ko­cha­ją zwie­rzę­ta, ge­ne­ral­nie chcą zro­bić coś do­bre­go, za dar­mo, cha­ry­ta­tyw­nie, z pa­sji, da­jąc mnó­stwo ra­do­ści so­bie, ale przede wszyst­kim in­nym.

Wachlarz #5 Podróże a marketing i technologia

Jak mar­ke­ting i re­kla­ma wpły­wa­ją na po­strze­ga­nie po­dró­żo­wa­nie?

Jak „od­kry­cie” jed­nej oso­by sta­je się atrak­cją tu­ry­stycz­ną dla mi­lio­nów?

Wachlarz #6 Jak opowiadać historie z podróży

Tym ra­zem ­roz­ma­wialiś­my na te­mat, któ­ry po­wi­nien roz­pa­lić Wa­szą wy­obraź­nię, czy­li – jak opo­wia­dać hi­sto­rie z po­dró­ży.

Spotkanie Wachlarzowe #1 Łukasz Supergan

Na warszawskim spotkaniu wystąpił Łukasz Supergan - specjalista od wypraw długodystansowych, wędrowiec, wspinacz, autor i fotograf. 

Łukasza opowieść “Poza podróż” to refleksja o tym, dlaczego samo przemieszczanie się po świecie nie wystarczy i jakie może być miejsce podróżnika w zmieniającym się świecie.

Spotkanie Wachlarzowe #2 Bartek Sabela

Na pierwszym spotkaniu w 2018 roku w Poznaniu wystąpił Bartek Sabela -  pisarz i fotograf związany z Wydawnictwem Czarne, autor książek „Może (morze) wróci”, „Wszystkie ziarna piasku” i „Afronauci”.

Podczas spotkania Bartek przybliżył nam Bhutan, azjatyckie państwo, które swój rozwój mierzy nie PKB, a wskaźnikiem Szczęścia Narodowego Brutto.

Spotkanie Wachlarzowe #3 Maria Hawranek, Szymon Opryszek

Na spotkaniu opowiedzieli o tym, jak to jest podróżować, żyć i pracować razem, jakie tematy reporterskie łatwiej zrealizować kobiecie, a jakie mężczyźnie oraz o tym, jak wspólnie tworzyć reportaże i pisać książki.

Spotkanie Wachlarzowe #4 Andrzej Budnik

Andrzej opowiedział nam o podróżach z perspektywy drona i o tym, w jaki sposób drony pozwalają nam się zbliżyć do natury i dotrzeć w miejsca, gdzie postawienie stopy jest praktycznie niemożliwe.

Na spotkaniu nie zabrakło również praktycznych informacji i porad dotyczących korzystania z drona oraz oczywiście fantastycznych zdjęć.

Spotkanie Wachlarzowe #5 Mateusz Waligóra

Podczas spotkania “Komu w drogę temu TREK” Waligóra pokazał nam miejsca na obu półkulach, gdzie odbył najpiękniejsze trekkingi w swoim życiu.

Podczas prelekcji m.in. zobaczyliśmy potężne lodowe ściany boliwijskiej Kordyliery Królewskiej i dotarliśmy do himalajskiej bazy położonej u stóp majestatycznych gór.

CompassFest Lwów 2017

CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.

CompassFest Lwów 2018

CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.

pl   |   en
Menu
Home
Brief
Kup bilet