pl   |   en

Wachlarz #1
Reportaż w czasach Facebooka

Reportaż bardzo utożsamiany jest ze starą, wymierającą szkołą dziennikarstwa. Media ciągle alarmują i informują o spadających wynikach czytelnictwa, ale bardzo mało mówią o wzrastających zasięgach vlogów i blogów, które przejmują uwagę.

O mediach internetowych pokutuje przekonanie, że, aby przykuć uwagę, muszą być krótkie i trywialne – przez co mało kiedy traktuje się tę formę tak poważnie jak reportaż. Wszystkie formy reportażu są w sieci zniekształcane – fotografie poprzez Instagram, wideo przez YouTube czy Vine, książki przez blogi.

Co więcej, w Internecie częściej dochodzi do mieszania tych form. Dla jednych to zaprzeczenie jakiejkolwiek sztuki, dla innych – jedyna możliwa droga.

Prezentacje/wystąpienia

Radek Kotarski

Treści wartościowe słabiej sprzedają się na Youtube, dlatego trudno wytłumaczyć fenomen Polimatów.

 

Andrzej Budnik, Los Wiaheros

Zarabianie na podróży wydaje się atrakcyjne, ale czasem lepiej by pasja została po prostu pasją.

Monika Szewczyk

Często zapominamy o etyce w dzisiejszym świecie. Widać to zwłaszcza w mediach.

Marek Miller, Laboratorium Reportażu

W Polsce reportaż dobrze się rozwija, natomiast brakuje poważnej krytyki społecznej i literackiej.

Archiwum

Wachlarz #3 Oryginalne pomysły na podróżowanie

Tym razem goście Wachlarza będą rozmawiać o tym, jak znaleźli swój pomysł na podróżowanie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do takich wypraw, jakie są koszty tych przyjemności, czy wolą podróżować w grupie, czy samodzielnie i dlaczego wybrali akurat taki kierunek.

Wachlarz #2 Język tańca

Jest wie­le spo­so­bów po­ro­zu­mie­wa­nia się oraz wie­le ję­zyków, któ­re łą­czą lu­dzi na ca­łym świe­cie.

Ich zna­jo­mość nie gwa­ran­tu­je jed­nak po­ro­zu­mie­nia. Ist­nie­je na­to­miast je­den ję­zyk mię­dzy­na­ro­do­wy – ta­niec.

Wachlarz #4 Podróże, które zmieniają świat

Po­zna­cie lu­dzi, któ­rzy oprócz te­go, że po­dró­żu­ją, ro­bią to, bo ma­ją nie­sa­mo­wi­te za­in­te­re­so­wa­nia, chcą po­ma­gać in­nym, ko­cha­ją zwie­rzę­ta, ge­ne­ral­nie chcą zro­bić coś do­bre­go, za dar­mo, cha­ry­ta­tyw­nie, z pa­sji, da­jąc mnó­stwo ra­do­ści so­bie, ale przede wszyst­kim in­nym.

Wachlarz #5 Podróże a marketing i technologia

Jak mar­ke­ting i re­kla­ma wpły­wa­ją na po­strze­ga­nie po­dró­żo­wa­nie?

Jak „od­kry­cie” jed­nej oso­by sta­je się atrak­cją tu­ry­stycz­ną dla mi­lio­nów?

Wachlarz #6 Jak opowiadać historie z podróży

Tym ra­zem ­roz­ma­wialiś­my na te­mat, któ­ry po­wi­nien roz­pa­lić Wa­szą wy­obraź­nię, czy­li – jak opo­wia­dać hi­sto­rie z po­dró­ży.

Spotkanie Wachlarzowe #1 Łukasz Supergan

Na warszawskim spotkaniu wystąpił Łukasz Supergan - specjalista od wypraw długodystansowych, wędrowiec, wspinacz, autor i fotograf. 

Łukasza opowieść “Poza podróż” to refleksja o tym, dlaczego samo przemieszczanie się po świecie nie wystarczy i jakie może być miejsce podróżnika w zmieniającym się świecie.

Spotkanie Wachlarzowe #2 Bartek Sabela

Na pierwszym spotkaniu w 2018 roku w Poznaniu wystąpił Bartek Sabela -  pisarz i fotograf związany z Wydawnictwem Czarne, autor książek „Może (morze) wróci”, „Wszystkie ziarna piasku” i „Afronauci”.

Podczas spotkania Bartek przybliżył nam Bhutan, azjatyckie państwo, które swój rozwój mierzy nie PKB, a wskaźnikiem Szczęścia Narodowego Brutto.

Spotkanie Wachlarzowe #3 Maria Hawranek, Szymon Opryszek

Na spotkaniu opowiedzieli o tym, jak to jest podróżować, żyć i pracować razem, jakie tematy reporterskie łatwiej zrealizować kobiecie, a jakie mężczyźnie oraz o tym, jak wspólnie tworzyć reportaże i pisać książki.

Spotkanie Wachlarzowe #4 Andrzej Budnik

Andrzej opowiedział nam o podróżach z perspektywy drona i o tym, w jaki sposób drony pozwalają nam się zbliżyć do natury i dotrzeć w miejsca, gdzie postawienie stopy jest praktycznie niemożliwe.

Na spotkaniu nie zabrakło również praktycznych informacji i porad dotyczących korzystania z drona oraz oczywiście fantastycznych zdjęć.

Spotkanie Wachlarzowe #5 Mateusz Waligóra

Podczas spotkania “Komu w drogę temu TREK” Waligóra pokazał nam miejsca na obu półkulach, gdzie odbył najpiękniejsze trekkingi w swoim życiu.

Podczas prelekcji m.in. zobaczyliśmy potężne lodowe ściany boliwijskiej Kordyliery Królewskiej i dotarliśmy do himalajskiej bazy położonej u stóp majestatycznych gór.

CompassFest Lwów 2017

CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.

CompassFest Lwów 2018

CompassFest to wydarzenie podróżnicze, które w 2017 i 2018 roku organizowaliśmy we Lwowie we współpracy z Lviv Media Forum.

Ukraińscy i polscy podróżnicy opowiadali o świecie i swoich podróżach.

pl   |   en
Menu
Home
Brief
Kup bilet